EN

Česká energie

Kompetence českého průmyslu v jaderné energetice

Členské společnosti CPIA reprezentují největší technologické firmy v oblasti jaderné dodavatelské energetiky v České republice. Svými dodávkami jsou schopny navázat řadu menších subjektů, které budou těžit ze zapojení do dostavby nových jaderných zdrojů (NJZ) v České republice.

Aliance vypracovala pro Ministerstvo průmyslu a obchodu analýzu, která uvádí objektivní možnosti zajištění dodávek českých firem při dostavbě NJZ, a to v rozsahu 65 až 70 procent.

Vyplývá z ní, že je český průmysl schopen dodávat klíčová zařízení pro jednotlivé části jaderné elektrárny, tj. jaderný ostrov (z 50 %), turbínový ostrov (z 85 %), pomocné a společné provozy (z 85 %), systémy kontroly a řízení (ze 70 %), elektro (z 85 %) a stavební části (z 85 %). A to včetně klíčových komponent přímo souvisejících s bezpečností provozu jaderné elektrárny.

Analýza je zpracována detailně na základě stavu jednotlivých firem a po jednotlivých částech elektrárny. Ve zcela zásadním rozsahu lze dodat turbínový ostrov, stejně tak i pomocné a společné systémy nebo elektročást či stavební část. Významný podíl pak české firmy mohou mít v dodávkách pro jaderný ostrov a systémy kontroly a řízení.

Zapojení českých firem je také nutností pro zajištění soběstačnosti českých jaderných elektráren při servisu a následné modernizaci – životnost elektrárny je stanovena na dalších minimálně 60 let.

 

Účast 65 % českých firem v objemu dodávek při výstavbě 4 jaderných bloků České republice přinese:

  • navýšení HDP až o 936 miliard korun
  • nárůst příjmů veřejných rozpočtů až o 384 miliard korun
  • vytvoření 10 tisíc nových pracovních míst
  • bezpečný a soběstačný provoz i servis včetně dodávek náhradních dílů
  • energetickou nezávislost ČR a konkurenční ceny el. energie
  • rozvoj technického školství
  • zvýšení kvality života a ekonomické stability společnosti

Profily členských firem

Loga ke stažení

FAQ

Z jakých dat vycházíte, když tvrdíte, že zapojením 65 % českých firem (z objemu dodávek) do dostavby NJZ bude mít značný přínos pro státní rozpočty ČR?

Čerpáme z analýzy vypracované NF VŠE v Praze, která se zaměřuje na možné přínosy pro ekonomiku ČR při zapojení 65 % českého průmyslu při výstavbě nových jaderných bloků v ČR. Z analýzy jasně vyplívá, že v případě dostavby čtyř jaderných bloků by navýšení HDP činilo až 936 mld. korun a příjmy veřejných rozpočtů by vzrostly až o 384 mld. korun za dobu výstavby. Při dostavbě jednoho bloku by došlo k navýšení HDP až o 234 mld. korun a příjmů veřejných rozpočtů až o 96 mld. korun.


Jak jste dospěli k procentu šedesát pět?

Data vycházejí z analýzy českého průmyslu vypracované pro MPO. Materiál byl zpracován detailně na základě stavu jednotlivých firem a po jednotlivých částech elektrárny. Procento je definováno reálnými možnostmi jednotlivých společností reprezentujících český průmysl a je stanoveno velmi konzervativně. Jsou v něm obsaženy pouze dodávky, na které je průmysl skutečně připraven. Kdybychom do této analýzy promítli ještě kompetence, které by české firmy zvládly realizovat, ale kde postrádají například reference nebo aktuálně technologický výrobní park apod., jejich podíl by osciloval k 70 až 75 procentům celkových dodávek.


Co vše mohou v rámci dostavby NJZ české firmy nabídnout – jaká řešení a v jakých segmentech?

Český průmysl je schopen dodávat klíčová zařízení pro jednotlivé části jaderné elektrárny, tj. jaderný ostrov (z 50 %), turbínový ostrov (z 85 %), pomocné a společné provozy (z 85 %), systémy kontroly a řízení (ze 70 %), elektro (z 85 %) a stavební části (z 85 %). A to včetně klíčových komponent přímo souvisejících s bezpečností provozu jaderné elektrárny.

Ve zcela zásadním rozsahu lze dodat například turbínový ostrov, stejně tak i pomocné a společné systémy nebo elektročást či stavební část. Velmi významný podíl pak můžeme mít v dodávkách pro jaderný ostrov a systémy kontroly a řízení.

České firmy se mohou významnou měrou podílet na inženýringu projektu, některé dodávky řídit jako systémový integrátor a dodavatel, zároveň převzít odpovědnost za smluvní podmínky. Příkladem uveďme turbínový ostrov, pomocné a společné systémy, elektro a stavební část atd.


Mají české firmy dostatečné know-how v jaderné energetice?

Zcela jistě ano. České firmy mají padesátiletou historii v dodávkách založených na ruských a západních technologiích. Jaderné elektrárny se musejí pravidelně modernizovat a udržovat, aby odpovídaly světovým trendům – zvyšuje se jejich výkonnost, bezpečnost a životnost. České firmy se podílejí na dostavbě a modernizaci jaderných elektráren ve více než 20 zemích světa. Jen v Česku jde o projekty v řádech desítek miliard korun.

Například každá větší akce ČEZ má charakter EPC dodávky, je multidisciplinární s potřebou koordinace designu, interface i složitých dodavatelských řetězců. A české firmy tyto projekty dlouhodobě realizují. Disponují jaderným know-how v míře, že se mohou zapojit do výstavby nových bloků ve skutečně zásadním rozsahu.


Mají české firmy know-how a reference na dodávky pro západní technologie?

Český jaderný průmysl je do značné míry orientován exportně. České firmy se podílejí na projektech realizovaných EDF, spolupracují s americkým Westinghousem. Dlouhodobě realizují dodávky vyšších celků v rámci dostavby či modernizací jaderných elektráren u nás i ve světě.


Jaké dodávky je třeba outsourcovat ze zahraničí?

Kompetence, které je nutné outsourcovat zahraničními dodavateli, jsou zejména: dodávka elektrárny jako celku, vytvoření basic designu a základu licenční dokumentace, výroba tlakové nádoby, parogenerátory, různé typy armatur, potrubí primárního okruhu, hlavní cirkulační čerpadla, systémy kontroly a řízení klasifikace A.


Jaké jsou další přínosy pro českou společnost při zapojení 65 % českých firem do dostavby NJZ?

Kromě přínosu pro státní rozpočet jde vůbec o primární zachování českého jaderného oboru a následná možnost proexportního navázaní firem na domácí referenci. Díky zapojení českých firem do dostavby NJZ se také vytvoří v České republice cca 10 tisíc nových pracovních míst.

Neméně důležitým přínosem by bylo významné snížení tempa růstu koncových cen elektrické energie, energetická nezávislost ČR, podpora rozvoje technologických kapacit českého průmyslu, zvyšování kvalifikovanosti a konkurenceschopnosti pracovních sil, vývoj a zavádění nových technologií i metod řízení a podpora vědy a technického školství.


Pokud by se stavělo více bloků, budou mít české firmy dostatek odborných zaměstnanců?

Pokud se bude stavět více bloků, půjde skutečnou o renesanci jaderně-energetického odvětví v České republice. České firmy dlouhodobě disponují kvalifikovaným personálem – bez něj by nemohly dlouhodobě realizovat jaderné zakázky u nás i v zahraničí. Nicméně tento impuls by zcela jistě nastartoval technické obory ve školách a přivedl k jaderné energetice novou generaci, jelikož by se opět stal lukrativním oborem s budoucností. Navíc tito specialisté budou mít nadprůměrné mzdy a významně tím přispějí mj. do churavějícího důchodového systému České republiky.

Největší problémy mohou nastat v oblasti méně kvalifikovaných pracovních pozic, jichž se – a to je fenomén celé vyspělé Evropy ­– nedostává vlivem vysoké životní úrovně a dostatku pracovních sil obecně. Je proto nutné zajistit státní podporu pro zvýšení možnosti zaměstnávat zahraniční pracovníky, najít systém jejich výběru i ochrany, aby jejich příliv neznamenal další sekundární, zejména společenské problémy z toho vyplývající. Bez této podpory se neobejde jak český průmysl, tak i vítěz tendru a dodavatel technologie.


Je pro české firmy spolupráce s některým z potenciálních uchazečů více výhodná?

Aliance neupřednostňuje žádného z uchazečů, je přísně neutrální. Má v tomto směru stanovena přesná pravidla.


V čem vidíte největší riziko pro české firmy, pokud by se nemohly zúčastnit dostavby NJZ v míře, jakou mohou poskytnout?

Především v ohrožení samotné existence českého jaderně-energetického dodavatelského oboru jako celku. Pokud firmy nedostanou příležitost na domácí zakázce, proč by měly akceptovat jejich know-how na zahraničních projektech? Ztratí reference, možnost kontinuálně navázat na existující know-how i obchodní příležitosti a servisní aktivity do budoucna.

Účast českých firem na této zakázce je také nutnou podmínkou pro schopnost nové bloky servisovat v době jejich provozu. Toto know-how českých firem se strategicky projevilo například při covidu, kdy byl problém s příjezdem zahraničních pracovníků a kdy český průmysl sehrál strategickou roli v zajištění servisních dodávek.


Jak si představujete konkrétní pomoc státu, když ČEZ kvůli zákonům nemůže do tendru zapracovat požadavky na procentuální zapojení českých firem?

CPIA tuto pozici zcela akceptuje. Nicméně stát musí hledat modely a řešení, aby po ukončení tendru nebo nejlépe v průběhu finální fáze po podání finálních nabídek uchazeči, měl v rukou dostatečně silné nástroje k tomu, aby projekt vedl a uplatnil v něm všechny zájmy České republiky kromě samotné výstavby, tzn. včetně zajištění účasti českého průmyslu.

Je třeba najít mechanismus. Povedlo se to např. Maďarsku, které v podstatě nemá vlastní průmysl (40 %). Polsko si stanovilo podmínky zapojení 20 % polských firem při stavbě prvního bloku, 30 % při stavbě druhého bloku a následně zapojení dalších 40 a 60 procent. Západní země typu Francie berou účast svých firem ve výstavby NJZ jako standardní záležitost. Také v České republice by mělo být zapojení českých firem do dostavby tuzemských jaderných elektráren státním zájmem.


Proč stavět velké bloky, když můžeme využít malé jaderné reaktory (SMR)?

Reaktory SMR zcela jistě budou další technologickou variantou jaderně energetického průmyslu. V tuto chvíli však nemohou nahradit již instalované technologie s referencemi a výkonovými parametry tak, aby dokázaly nahradit vznikající deficit ve výrobě elektrické energie. Doposud není ve světě v provozu žádný prototyp tohoto jaderného zařízení (kromě Ruska, kde je SMR již v provozu). Navíc z pohledu legislativy a bezpečnosti budou na ně kladeny stejné požadavky jako pro velký jaderný reaktor. Jako základ budoucí výroby elektrické energie je třeba postavit standardní bloky a ty případně doplnit o SMR.

 

Máte-li zájem o bližší informace k zapojení českého průmyslu do dostavby NJZ, jsme vám stále k dispozici.

Denisa Ranochová
Tisková mluvčí
Tel.: 608 445 255
e-mail: denisa.ranochova@cpia.cz